Παγκόσμια Πλαίσια (Global Contexts)

 

Τα παγκόσμια πλαίσια βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με τη ζωή τους και τον κόσμο που έχουν βιώσει. Τα παγκόσμια πλαίσια δίνουν έμπνευση, προάγουν τη συμμετοχή και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη παγκόσμιας αντίληψης.

Στο MYP διακρίνονται έξι παγκόσμια πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης:

Παγκόσμιο Πλαίσιο MYP

Επεξήγηση

Ταυτότητες και σχέσεις

Ποιοί είμαστε;

Η θέση μας στο χώρο και το χρόνο Που βρισκόμαστε στο χώρο και το χρόνο;
Προσωπική και πολιτισμική έκφραση Πώς εκφραζόμαστε;
Επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία Πώς λειτουργεί ο κόσμος;
Παγκοσμιοποίηση και αειφορία Πώς οργανωνόμαστε;
Δικαιοσύνη και ανάπτυξη Πώς συμβιώνουμε στον πλανήτη;