Μαθητική Κοινότητα

Μαθητική Κοινότητα

Η Μαθητική Κοινότητα (Μ.Κ.) αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος. Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο Σχολείο. Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Παράλληλα, οι Μαθητικές Κοινότητες μέσω των οργάνων τους προτείνουν λύσεις στο σύνολο των Καθηγητών και τη Διεύθυνση για τα προβλήματα του Σχολείου. Ακόμα, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των Κανόνων Σχολικής Ζωής (π.χ. την καθαριότητα και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας, την ευπρεπή ένδυση των μαθητών κ.λ.). Οι Μ.Κ. με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Καθηγητών του Σχολείου προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις, που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων.


Όργανα Μαθητικής Κοινότητας

Τα όργανα της Μ.Κ. του Γυμνασίου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β) Το Δεκαπεντεμελές Μαθητικό Συμβούλιο του Γυμνασίου (Μ.Σ.)

γ) Το Πενταμελές Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.)

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Μ.Κ.. Σε αυτή μετέχουν ισότιμα όλοι οι μαθητές και συγκαλείται τακτικά τρεις φορές το χρόνο ή έκτακτα μετά από αίτηση στο Μ.Σ. των 2/3 του συνόλου των μελών της Μ.Κ..

Οι γενικές συνελεύσεις ορίζονται κατόπιν συνεργασίας του Μ.Σ. με το Σύλλογο Καθηγητών και τη Διεύθυνση και συγκαλούνται για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη Μ.Κ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, μετά από ανοιχτή ψηφοφορία, με σχετική πλειοψηφία από τη Γ.Σ. σε απαρτία και είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της.

Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται «σε απαρτία» όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθητών. Στην πρώτη Γ.Σ. της σχολικής χρονιάς εκλέγεται με μυστική και άμεση ψηφοφορία το Μ.Σ., που είναι το συντονιστικό όργανο της Μ.Κ.. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές. Οι αρμοδιότητες του Μ.Σ. είναι:
α) ο συντονισμός της λειτουργίας της Μ.Κ.

β) η εκπροσώπηση των μαθητών στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς της σχολικής κοινότητας
γ) η προώθηση των αποφάσεων της Γ.Σ. στους τομείς δραστηριότητας της Μ.Κ.

Ο τρόπος εκλογής των μελών του Μ.Σ. καθώς και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ορίζονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων» του 1986 (άρθρα 31-37).

Το πενταμελές Σ.Τ. εκλέγεται σε συνέλευση του τμήματος με μυστική καθολική ψηφοφορία. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές.

Αρμοδιότητα του Σ.Τ. είναι ο συντονισμός των μαθητών σε επίπεδο τμήματος. Ο τρόπος εκλογής μελών του Σ.Τ. και η λειτουργία του ορίζονται από τον Κ.Λ.Μ.Κ./86 (άρθρα 13-23).


Δραστηριότητες

Πανηγύρι

Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου συμμετέχει στο τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του θεσμού του Πανηγυριού, που διοργανώνεται από τα Λύκεια του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού. περισσότερα »

Εξόρμηση

Κάθε χρόνο μαθητές της Γ΄Γυμνασίου συνεργάζονται σε Ομίλους, που έχουν ως στόχο να διερευνήσουν περιβαλλοντικά, ιστορικά, πολιτιστικά, λαογραφικά μία παραμεθόρια, συνήθως, περιοχή, την οποία επισκέπτονται στο πλαίσιο της τριήμερης Εξόρμησης. Η Εξόρμηση πραγματοποιείται την Άνοιξη κάθε σχολικού έτους και, πέρα από τη γνωριμία των μαθητών με τον τόπο, αποβλέπει στην επαφή και επικοινωνία τους με σχολεία και μαθητές της περιοχής, έχοντας πάντα και ένα χαρακτήρα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεισφοράς.


Μορφωτικές επισκέψεις

Οι μορφωτικές επισκέψεις ως μέρος του άρρητου αναλυτικού προγράμματος έχουν ένα συγκεκριμένο κάθε φορά παιδαγωγικό, αισθητικό, περιβαλλοντικό ή ανθρωπιστικό στόχο. Είναι ένα εργαλείο προώθησης της μάθησης και της αγωγής σε ένα λιγότερο <<τυπικό>> πλαίσιο από αυτό της τάξης.