Απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά

Προς

τους κ.κ. γονείς και κηδεμόνες

των μαθητών/μαθητριών των τάξεων 1ης – 6ης

 

Αγαπητοί γονείς,

Παρακαλείσθε, να προσκομίσετε στις αντίστοιχες γραμματείες, έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, τα πρωτότυπα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (για την 4η τάξη), Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης (για όλες τις τάξεις),  και - όπου απαιτείται - Ιατρική Βεβαίωση (για τη συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σχολείου), Έκθεση Προαγωνιστικού Καρδιολογικού Ελέγχου (5η τάξη).

Σε περίπτωση που τα  απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Έχετε τη δυνατότητα να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατά τις ημέρες των ενημερωτικών συναντήσεων των γονέων (1η, 2α, 3η, 4η, τάξη στις 9/9 και 5η, 6η τάξη στις 10/9).

Για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, ακολουθώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στην αντίστοιχη γραμματεία από τον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος και θα υπογράψει κατά την παράδοση.

 

Σημείωση:   Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τους γονείς που έχουν ήδη προσκομίσει τα πρωτότυπα ιατρικά δικαιολογητικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (αφορά όμως όσους έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φωτοαντίγραφα).