Αγγλικά

Τα Αγγλικά είναι η κύρια ξένη γλώσσα στο Κολλέγιο Ψυχικού. Είναι πρωτεύον μάθημα και διδάσκεται καθημερινά.

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές, με τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό, την ικανότητα να επικοινωνούν στα Aγγλικά, γραπτά και προφορικά, σε ένα ικανοποιητικό για την ηλικία τους επίπεδο. Στόχος μας, επίσης, είναι οι μαθητές να αναπτύξουν σταδιακά την κριτική τους ικανότητα, να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να γνωρίσουν την κουλτούρα των χωρών, όπου ομιλείται η αγγλική γλώσσα.

Στη διδασκαλία του μαθήματος ακολουθείται κυρίως η Επικοινωνιακή Μέθοδος (Communicative Language Teaching Methodology), σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση των μαθητών (student interaction) και στην άμεση χρησιμοποίηση του λεξιλογίου και των γλωσσικών δομών που διδάσκονται. Ακολουθούνται, επίσης, οι αρχέςτου “Teaching for Understanding”, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από το Harvard Graduate School of Education (clearly defined goals, powerful presentations, performances of understanding, alternative forms of assessment).

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Αγγλικού Τμήματος, σε όλες τις τάξεις το μάθημα γίνεται μόνο στα Αγγλικά. Αρχές μας είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα, η συστηματική εξάσκηση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες, η χρήση της τεχνολογίας σαν εργαλείο μάθησης και η συνεχής αξιολόγηση.