Προγράμματα Αγγλικών / Κατάταξη Μαθητών

Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, η έμφαση του μαθήματος των Αγγλικών δίδεται στην αλληλεπίδραση και στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες (language games, songs, roleplay, acting out, storytelling, interactive whiteboard activities ). Στην 1η δημοτικού, το μάθημα είναι μόνο προφορικό, καθώς προτεραιότητα του σχολείου είναι να μάθουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά. Στη 2η τάξη, η έμφαση παραμένει στον προφορικό λόγο, παράλληλα όμως τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να διαβάζουν και να γράφουν και στα Αγγλικά.

Πιστεύουμε, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι όλα τα παιδιά ωφελούνται όταν είναι ενταγμένα σε τμήματα μικτών ικανοτήτων (mixed ability classes) και ως εκ τούτου στις δύο πρώτες τάξεις οι μαθητές κατατάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα δύο προγράμματα Αγγλικών .

EFL πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο για τα παιδιά που μαθαίνουν τα Αγγλικά σαν Ξένη Γλώσσα και χρειάζονται συστηματική και μεθοδική διδασκαλία των στοιχείων της γλώσσας.

ESL πρόγραμμα σπουδών για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο και ιδιωματικές εκφράσεις και μπορούν να εκφραστούν προφορικά με ευχέρεια χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές δομές της γλώσσας.

Η κατάταξη των μαθητών στην 1η τάξη γίνεται με βάση την ικανότητά τους να επικοινωνούν προφορικά στην αγγλική γλώσσα και μετά από αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Rubric of Communicative Competence). Η αρχική κατάταξη επανεξετάζεται στο τέλος της 2ης δημοτικού με μοναδικό κριτήριο και πάλι την προφορική ικανότητα των παιδιών.

Στην 3η τάξη, δίνεται πλέον βαρύτητα και στο γραπτό λόγο. Το μάθημα παίρνει διαφορετική μορφή με έμφαση στο χτίσιμο του λεξιλογίου και των δομών και των λειτουργιών της γλώσσας. Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των παιδιών, στα προγράμματά μας από τώρα και στο εξής προστίθεται το πρόγραμμα ENL, σχεδιασμένο για τα παιδιά που επικοινωνούν στα Αγγλικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας.

Η κατάταξη επανεξετάζεται στη συνέχεια στο τέλος της 4ης Δημοτικού, με κριτήριο όλες τις γλωσσικές δεξιότητες και στο τέλος της 6ης Δημοτικού σε συνεργασία με το Γυμνάσιο. Ωστόσο, η κατάταξη επανεξετάζεται και κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την/τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στην περίπτωση αυτή, το παιδί εξετάζεται ατομικά από επιτροπή εκπαιδευτικών και αποφασίζεται η αλλαγή ή όχι του προγράμματος που παρακολουθεί.

Τα τρία προγράμματα, EFL, ESL, ENL διαφέρουν ως προς το γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών, τον τρόπο διδασκαλίας που ακολουθείται και ως προς το είδος των βιβλίων και λοιπών εκπαιδευτικών υλικών που χρησιμοποιούνται. Και τα τρία προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση την ηλικία, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών με σκοπό να είναι εποικοδομητικά και αποτελεσματικά για κάθε έναν από τους μαθητές μας.