Οργάνωση

Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από το Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και δύο Υποδιευθυντές. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.


Διεύθυνση

Διευθυντής: Δημήτρης Σιαμόπουλος
Αναπληρωτής Διευθυντής: Βασίλης Ζώσης
Υποδιευθυντής: Παναγιώτης Δέδες
Υποδιευθύντρια: Κωνσταντίνα Ψωμά


Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού συνεδριάζει πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους, μετά τη λήξη τους, καθώς και όποια Τετάρτη καθοριστεί σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα. Στις συνεδριάσεις αυτές ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

 • Συζητά και γνωμοδοτεί για θέματα παιδαγωγικά, διδακτικής ύλης καθώς και καθημερινής λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι νόμοι, οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι ανάγκες του Σχολείου.
 • Παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • Ορίζει επιτροπές για την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική λειτουργία του Σχολείου και εκλέγει εκπροσώπους για την παρουσία του Συλλόγου σε διάφορους τομείς.
 • Πραγματεύεται θέματα παιδαγωγικά ή θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης μαθητών. Συμβουλευτικά μετέχουν με δική τους πρωτοβουλία (ή ύστερα από πρόσκληση στις συνεδριάσεις του Συλλόγου), τα μέλη του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος του Σχολείου.

Συμβούλιο Τάξης

Οι Δάσκαλοι - Σύμβουλοι των τμημάτων κάθε τάξης συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα, όποτε χρειαστεί, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις, με θέματα:

 • Περιεχόμενο, πορεία και διδακτικές μέθοδοι κατά μάθημα.
 • Κατάρτιση, διόρθωση και βαθμολόγηση κοινών εξετάσεων.
 • Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών.
 • Πορεία και συμπεριφορά κάθε μαθητή, σχέσεις μεταξύ των μαθητών.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση εκδηλώσεων.
 • Προετοιμασία και έκδοση βοηθητικών ασκήσεων και όποια άλλα θέματα που σχετίζονται με την καλή λειτουργία της τάξης.

Τμήματα ειδικοτήτων

Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής, και Αισθητικής Αγωγής διδάσκονται από Καθηγητές Ειδικοτήτων.
Τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών συντονίζουν οι:

  Τζ. Νέλσον, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγγλικών Δημοτικού
  Α. Λαζανά, Συντονίστρια τμήματος Φυσικής Αγωγής & Διευρυμένου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων
  Σ. Τσοκάκης, Προϊστάμενος Διασχολικού Τμήματος Μουσικής
    

Οι δάσκαλοι κάθε ειδικότητας (Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών, Φυσικής Αγωγής, Αισθητικής Αγωγής) συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα αλλά και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, με θέματα:

 • Περιεχόμενο μαθήματος, πορεία και διδακτικές μέθοδοι.
 • Κατάρτιση, διόρθωση και βαθμολόγηση εξετάσεων.
 • Αξιολόγηση μαθητών, μαθημάτων, τμημάτων.
 • Κατάταξη ή ανακατάταξη μαθητών σε τμήματα.
 • Προετοιμασία και έκδοση βοηθητικών ασκήσεων και άλλα θέματα σχετίζονται με την καλή λειτουργία της τάξης.

Ομάδες συνεργασίας κατά μάθημα

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς οι Δάσκαλοι - Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την οργάνωση, το συντονισμό και την εκπροσώπηση της τάξης τους για ένα μάθημα (Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσιογνωστικά, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις). Οι υπεύθυνοι κάθε μαθήματος συνεννοούνται με τους υπόλοιπους Δασκάλους - Συμβούλους της τάξης και συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο παρακολουθούν, και την ομαλή ροή της ύλης από τάξη σε τάξη, αλλά και εισηγούνται μέτρα για την ολοκλήρωση του αναλυτικού προγράμματος.


Ομάδες διδασκόντων

Όλοι οι διδάσκοντες συνεδριάζουν ανά τμήμα, όποτε χρειαστεί, με θέματα:

 • Πορεία και συμπεριφορά του τμήματος.
 • Πορεία και συμπεριφορά κάθε μαθητή, προβλήματα και σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

Επιτροπές

Από το Σύλλογο Διδασκόντων ή από τη Διεύθυνση του Σχολείου ορίζονται Επιτροπές για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση και προαγωγή λειτουργιών που σχετίζονται με το έργο του Σχολείου. Ως παράδειγμα αναφέρονται επιτροπές για την επεξεργασία και αναδιαμόρφωση σχεδίων αναλυτικών προγραμμάτων κατά μάθημα, για την εποπτεία και έκδοση μαθητικών εκδόσεων ή σχολικών βοηθημάτων και για την εποπτεία της Μαθητικής Κοινότητας και άλλων δραστηριοτήτων των μαθητών.


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου αξιοποιούν, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τις δυνατότητες που τους προσφέρει το πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης του Ε.Ε.Ι.. Παίρνουν μέρος σε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από το ίδιο το Σχολείο και σε επιμορφωτικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.