Ενημέρωση Γονέων

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Σε ειδική συγκέντρωση των γονέων των νέων μαθητών στην αρχή του σχολικού έτους, οι γονείς ενημερώνονται για τα κύρια χαρακτηριστικά, τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Σχολείου. Εάν κριθεί αναγκαίο, πραγματοποιούνται έκτακτες συγκεντρώσεις γονέων με σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά ειδικά παιδαγωγικά θέματα.

Εβδομαδιαίες συναντήσεις γονέων - δασκάλων

Οι γονείς μπορούν να συναντώνται με το διδακτικό προσωπικό σε καθορισμένες ημέρες και ώρες στη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται και τους στέλνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Εβδομαδιαίες συναντήσεις δασκάλων

Επίδοση Δελτίων Προόδου

Με το τέλος κάθε τριμήνου οι γονείς καλούνται να παραλάβουν τα δελτία προόδου, να συναντήσουν τους δασκάλους και να συζητήσουν μαζί τους την επιδόση και την πρόοδο των παιδιών τους.

Έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας

Με απόφαση της Διεύθυνσης πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις γονέων με μέλη του διδακτικού προσωπικού και του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος για να συζητηθούν ειδικά θέματα σχετικά με ιδιαίτερες ικανότητες ή δυσκολίες παιδιών όσον αφορά στο μαθησιακό, συναισθηματικό, κοινωνικό ή άλλο τομέα ανάπτυξής τους.

Ειδική ενημέρωση γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:

  • Σε περίπτωση απρόοπτης απουσίας του μαθητή
  • Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων του
  • Σε περίπτωση που επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του

Οι μαθητές δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Σε περίπτωση ανάγκης ζητούν τη βοήθεια των αρμόδιων Υποδιευθυντών ή της Γραμματείας.