Πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας

Διδασκαλία

Από το 2004, η ∆ιεύθυνση του Κολλεγίου Ψυχικού, προχώρησε στη δηµιουργία και λειτουργία ενός προγράµµατος για την αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών.

Στόχος του προγράµµατος ήταν και είναι να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν οι µαθητές και µαθήτριες οι οποίοι για διάφορους λόγους παρουσιάζουν αδυναµίες στη µάθηση.  Για την υλοποίηση αυτού του σηµαντικού προγράµµατος, το Κολλέγιο Ψυχικού οργάνωσε σεµινάρια επιµόρφωσης, µε σκοπό τη σωστή προετοιµασία και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών που παίρνουν µέρος στο πρόγραµµα.

Το  πρόγραµµα  που  εφαρµόζεται, στηρίζεται  στην  αρχή  της  Συµµετοχικής εκπαίδευσης, µε συνεργασία δύο εκπαιδευτικών στην ίδια τάξη.  Ονοµάζεται Συµµετοχική

∆ιδασκαλία  ή  Συνεκπαίδευση  και  είναι  πρόγραµµα  πρωτοποριακό  για  τα  ελληνικά δεδοµένα.

Η εφαρµογή του Προγράµµατος Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας έχει ως εξής:

 

o Συµµετοχική  ∆ιδασκαλία  σε  όλα  τα  τµήµατα  της  2ης   τάξης  του  ∆ηµοτικού Σχολείου µε  πρόγραµµα δυο ωρών την εβδοµάδα, µε τη συνεργασία συµβούλου τάξης και υποστηρικτή δασκάλου. Γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσει το πρόγραµµα,

µετά το τέλος του Φεβρουαρίου της 1ης τάξης.

 

o Εξατοµικευµένη ∆ιδασκαλία  για  τις  τάξεις  3η,  4η,  5η   και  6η   του  ∆ηµοτικού

 

Σχολείου.

 

o Το  πρόγραµµα  Ενισχυτικής  ∆ιδασκαλίας  εφαρµόζεται  σε  ένα  ποσοστό  3%

 

περίπου του µαθητικού πληθυσµού του Σχολείου µας.

 

Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται µαθητές/τριες όχι µόνο µε διαπιστωµένη δυσλεξία, κατόπιν ειδικής αξιολόγησης, αλλά γενικότερα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες για διάφορους άλλους λόγους.

o  Το πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας αν και απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα,  βελτιώνεται   συνεχώς   λαµβάνοντας  υπόψη   τα                         καινούρια

επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και την εµπειρία που αποκτήθηκε µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος.

Εκπαιδευτικοί  του  Σχολείου  µας  που  επιµορφώνονται  συνεχώς  σχετικά  µε  τις

 

µαθησιακές  δυσκολίες  και  τη  δυσλεξία,  συµµετέχουν  στο  πρόγραµµα  προσφέροντας


εβδοµαδιαία (δίωρη  κατά κύριο λόγο) υποστήριξη στους µαθητές που επιλέγονται για να το παρακολουθήσουν.

Θεωρούµε ότι, µε το πρόγραµµα αυτό, παρέχουµε στους µαθητές που χρειάζονται βοήθεια, µια επιστηµονική και ολοκληρωµένη υποστήριξη, που τους επιτρέπει να ενταχθούν οµαλότερα στο πρόγραµµα του Σχολείου.

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε συνεργασία µε το Ψυχοπαιδαγωγικό Τµήµα και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Συνεργάτης του προγράµµατος είναι ο κ. Γ. Σπετσιώτης, τ. Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.