Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών

Αγαπητοί γονείς,

            Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς του Σχολείου μας που ως πρωταρχικό στόχο έχει την ασφάλεια των παιδιών σας αλλά και την ομαλή διεξαγωγή των σχολικών δρομολογίων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών σας και ανάλογα με το θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

Μεταφορά μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου (08:30 – 16:00)

 • Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την μεταφορά των μαθητών – μαθητριών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου δίδονται από τις αντίστοιχες γραμματείες της τάξης του παιδιού σας.

   

  Μεταφορά μαθητών/μαθητριών μετά την αναχώρηση από το Σχολείο

 • Πληροφορίες, δίδονται από τον υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης της εταιρείας που έχει αναλάβει τη μεταφορά από την έναρξη ως και τη λήξη των δρομολογίων κ. Δ. Καγιουκλάκη (τηλ. 210-6041434 & 210-6798100 εσωτ. 220). Επιπλέον για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δρομολόγια αρμόδιο για την πληροφόρησή σας είναι και το Γραφείο Μεταφοράς στο Ψυχικό (κ. Αιμ. Γεωργοπούλου και του κ. Ι. Ζουπάνου τηλ. 210-6798189και fax 210-6744845).

   

  Δρομολόγια Λεωφορείων Αθλητικών και Ειδικών Προγραμμάτων Τετάρτης  - Παρασκευής

 • Πληροφορίες για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες ή παρακολουθούν τα Ειδικά Προγράμματα, δίδονται από:

   την κ. Βίκυ Καραβάγιου  210-6798100 εσωτ. 142 (Αντιπροσωπευτικές Ομάδες)

  την κ. Ασπασία Σπυροπούλου  210-6798100 εσωτ. 119  (Ειδικά Προγράμματα)

   

  Έκτακτες αλλαγές στη μεταφορά μαθητή

 • Προκειμένου να πραγματοποιήσετεέκτακτες αλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε την παρακάτω διαδικασία:

   

  α) Οι έκτακτες αλλαγές  σε σχολικά λεωφορεία μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον μήνα Οκτώβριο και μετά.

  β)  i. Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να αιτείται μέχρι δύο (2) αλλαγές ανά ημερολογιακό μήνα και

  σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσκαλεί στο λεωφορείο του/της περισσότερους από

  δύο (2) συμμαθητές/συμμαθήτριές του/της.

        ii Απαγορεύεται η είσοδος μαθητών σε σχολικό λεωφορείο οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς και δεν έχουν υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγοι υγείας) και ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα.  (Βλ. ιστοσελίδα Σχολείου > Μεταφορά μαθητών >  Κανονισμός μεταφοράς > Άρθρο 2, Παράγραφος  14, ενότητα Μεταφορά Μαθητών).

   

  γ) Για να πραγματοποιήσετε έκτακτη αλλαγή, θα πρέπει να συμπληρώσετε μέσω internet την ηλεκτρονική φόρμα έκτακτων αλλαγών η οποία υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για να εισέλθετε στην εφαρμογή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε σε έναν browser (Mozilla firefox, Google Chrome κ.ά.) τον σύνδεσμο transport.haef.gr και στη συνέχεια να κάνετε σύνδεση με τα διαπιστευτήριά σας (όνομα χρήστη και κωδικό). Εναλλακτικά, από την κεντρική σελίδα www.haef.gr επιλέγετε ΓΟΝΕΙΣ  και στη συνέχεια Έκτακτες Μεταβολές Μεταφοράς. Οι αιτήσεις για έκτακτες αλλαγές σχολικών λεωφορείων ή μεταφορά με Ι.Χ. θα πρέπει να αποστέλλονται στην αντίστοιχη γραμματεία το αργότερο έως τις 15:00 της προηγούμενης ημέρας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται  δεκτές.

  δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί έκτακτη αλλαγή σχολικού λεωφορείου, είναι η ύπαρξη κενής θέσης.

  ε) Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις προκειμένου οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνούν με την αντίστοιχη γραμματεία του παιδιού, εγκαίρως.

  στ) Μηνύματα μέσω των συνοδών δεν θα ικανοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης.

 • ζ) Σε περίπτωση που οι γονείς των παιδιών που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία κατά το σχόλασμα, επιθυμούν εκτάκτως να παραληφθούν τα παιδιά τους στη στάση από άλλο εκπρόσωπό τους αντί αυτών ή εκπροσώπων που έχουν δηλώσει για την παραλαβή των παιδιών σε μόνιμη βάση, θα πρέπει απαραίτητα να το δηλώσουν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού έγκαιρα. Εάν το σχολείο δεν έχει ενημερωθεί για την έκτατη μεταβολή παραλαβής του παιδιού, το παιδί θα παραδίδεται στους γονείς ή σε όποιον έχουν δηλώσει ως νόμιμο εκπρόσωπό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιδί θα επιστρέφει στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. στο Ψυχικό και το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον γονέα.

   

  Απαραίτητα Έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς:

 • Οι γονείς που επιθυμούννα παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση κάποιος εκπρόσωπός τους το παιδί από τη στάση ή το παιδί τους να αποβιβάζεται μόνο του στη στάση του σχολικού λεωφορείου, με δική τους ευθύνη (αφορά τους μαθητές 4ης έως 6ης τάξης), θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση παραλαβής μαθητή/τριας από τη στάση και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού (gram12@haef.gr , gram34@haef.gr , gram56@haef.gr).
 • Οι γονείς, που δεν χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία και μεταφέρουν είτε οι ίδιοι, είτε με άλλα μέσα τα παιδιά τους, προκειμένου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς και από το Σχολείο, θα πρέπει να προμηθευτούν από την αντίστοιχη γραμματεία την Ετήσια Άδεια Εισόδου – Εξόδου αφού πρώτα συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση δήλωσης στοιχείων.

  Σημείωση: Οι αιτήσεις στέλνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλους τους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή μπορείτε να τις αναζητήσετε στο site του σχολείου μας στην ενότητα  Χρήσιμες πληροφορίες >Μεταφορά Μαθητών http://www.haef.gr/el/Schools/PsychicoCollege/PrimaryPsychico/UsefulInformation/Metafora .

   

  Συμπληρωματικές οδηγίες:

 • Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι οι αιτήσεις για έκτακτη αλλαγή δρομολογίου των παιδιών δημιουργούν πολλά προβλήματα, τα οποία συχνά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Για αυτό τον λόγο, παρακαλούμε όσο είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι μετακινήσεις των παιδιών με άλλα σχολικά λεωφορεία.
 • Παρακαλούμε ιδιαιτέρως τους γονείς των μαθητών-τριών της 1ης και 2ας τάξης να βρίσκονται εγκαίρως στη στάση για την παραλαβή των παιδιών το απόγευμα.
 • Για την ασφάλεια των παιδιών, είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσουμε τον Κανονισμό Μεταφοράς Μαθητών με Σχολικά Λεωφορεία τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο link:

http://www.haef.gr/el/Schools/PsychicoCollege/PrimaryPsychico/UsefulInformation/Metafora/Kanonismos-metaforas

                                                                                                                                                                                         Από τη Διεύθυνση