Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου επιδιώκεται:

Η διαρκής ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν τους επιστημονικούς κλάδους τους, και γενικότερα θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.
Κάθε χρόνο εφαρμόζεται στο σχολείο πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
Σημαντική μέθοδο επιμόρφωσης των καθηγητών αποτελεί και ο θεσμός των Αλληλοεπισκέψεων. Οι διδάσκοντες επισκέπτονται τις τάξεις συναδέλφων τους της ίδιας ή άλλης ειδικότητας και έτσι έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης.