Οργάνωση

Διεύθυνση του Λυκείου

Η Διεύθυνση του Λυκείου αποτελείται από τη Διευθύντρια, τον Αναπληρωτή Διευθυντή, την Υποδιευθύντρια και την I.B. Coordinator. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

 

International Baccalaureate Coordinator

Η Coordinator του Προγράμματος International Baccalaureate έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο και για την εφαρμογή των θεσμών και της φιλοσοφίας του Προγράμματος Ι.Β., καθώς και για τον προγραμματισμό των μαθημάτων του International Baccalaureate (I.B.).


Διεύθυνση

Διευθύντρια :Αναστασία Παπακωστοπούλου

Αναπληρωτής Διευθυντής :Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου

I.B. Coordinator: Σοφία Αρδιτζόγλου

Deputy I.B. Coordinator: Παναγιώτα Μαραγκού

 


Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του Σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των αρμοδίων επιτροπών εγκεκριμένων από το Σύλλογο των Διδασκόντων.


Καθηγητής - Σύμβουλος

Για κάθε τμήμα του Γενικού Λυκείου και του Προγράμματος Ι.Β. ορίζεται ένας Καθηγητής - Σύμβουλος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα (ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά-πειθαρχικά) των μαθητών του τμήματος.

Ειδικότερα:

- Ο Καθηγητής-Σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά.

- Ενημερώνεται από τη Διεύθυνση για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματός του. Την ενημέρωσή του συμπληρώνει με προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές του και τους γονείς τους.

- Ενημερώνει τους μαθητές για τους κανόνες λειτουργίας, τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου, την οργάνωση των διαφόρων γραφείων (π.χ. Γραφείο Συμβουλευτικής, University Applications Counseling Office), αναλύει τις υποχρεώσεις των μαθητών, τα καθήκοντά τους και τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους.

- Μεριμνά για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε ομίλους. Προβληματίζεται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν στην ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνει κοινοτικές και κοινωνικές δράσεις. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο της τάξης του.

- Σε ατομικό επίπεδο ασκεί συμβουλευτική για θέματα ακαδημαϊκά, πειθαρχικά, τακτικής φοίτησης και προσωπικά προβλήματα των μαθητών του.

- Ενθαρρύνει τους μαθητές με ιδιαίτερα καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να συμμετάσχουν σε Πανελλήνιους ή Διεθνείς διαγωνισμούς κ.λ.

- Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους διδάσκοντες στο τμήμα για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του.

- Η Συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος ασκείται κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής. Εκεί θίγονται, κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος, τυχόν προβλήματα και ο Καθηγητής-Σύμβουλος μπορεί με τη σειρά του να θίξει προβλήματα του τμήματος (π.χ. απουσίες, πειθαρχία). Με την ευκαιρία αυτή, ασκείται στο τμήμα Συμβουλευτική που αποτελεί και ένα καλό μέτρο πρόληψης πειθαρχικών και άλλων προβλημάτων.