Μαθητική Κοινότητα

Mαθητική Kοινότητα

Τη Μαθητική Κοινότητα (Μ.Κ.) αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος. Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο Σχολείο. Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη αναπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Παράλληλα, οι Μαθητικές Κοινότητες, μέσω των οργάνων τους, προτείνουν λύσεις στο σύνολο των Καθηγητών και τη Διεύθυνση για τα προβλήματα του Σχολείου. Ακόμα, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των Κανόνων Σχολικής Ζωής (π.χ. την καθαριότητα και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας, την ευπρεπή ένδυση των μαθητών κ.λ.). Οι Μ.Κ., με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Καθηγητών του Σχολείου, πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων.


Σύνθεση Μαθητικής Κοινότητας

Τα Όργανα της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου είναι:


(α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
(β) Το δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο (Μ.Σ.) του Λυκείου, και
(γ) Το πενταμελές Συμβούλιο Τάξης (Σ.Τ.).


Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Μ.Κ., στο οποίο μετέχουν ισότιμα όλοι οι μαθητές. Συγκαλείται τακτικά τρεις φορές το χρόνο ή έκτακτως μετά από αίτηση στο Μαθητικό Συμβούλιο των 2/3 του συνόλου των μελών της Μ.Κ.

Οι γενικές συνελεύσεις ορίζονται σε συνεργασία του Μ.Σ. με το Σύλλογο των Καθηγητών και τη Διεύθυνση και συγκαλούνται για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί θεμάτων που αφορούν τη Μ.Κ.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται, μετά από ανοιχτή ψηφοφορία, με σχετική πλειοψηφία από τη Γ.Σ. σε απαρτία και είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της.

Οι γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών κάθε σχολείου. Στην πρώτη Γ.Σ. της σχολικής χρονιάς εκλέγεται με μυστική και άμεση ψηφοφορία το Μαθητικό Συμβούλιο, που είναι το συντονιστικό όργανο της Μ.Κ. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές. Οι αρμοδιότητες του Μ.Σ. είναι:

(α) Ο συντονισμός της λειτουργίας της Μ.Κ.
(β) Η εκπροσώπηση των μαθητών στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς της σχολικής κοινότητας.
(γ) Η προώθηση των αποφάσεων της Γ.Σ. στους τομείς δραστηριοποίησης της Μ.Κ.


Ο τρόπος εκλογής μελών του Μ.Σ., καθώς και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ορίζονται από τον "Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων" του 1986 (άρθρα 31-37).

Το 5μελές Συμβούλιο Τάξης εκλέγεται σε συνέλευση του τμήματος ή της τάξης με μυστική καθολική ψηφοφορία. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές.

Αρμοδιότητα του Σ.Τ. είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μαθητών στο επίπεδο τμήματος ή τάξης.
Ο τρόπος εκλογής μελών του Σ.Τ. και η λειτουργία του ορίζονται από τον Κ.Λ.Μ.Κ./86 (άρθρα 13-23).


Μαθητικές Εκδόσεις

Στο Λύκειο και το International Baccalaureate εκδίδονται τα ακόλουθα έντυπα:

1. Περιοδικά 
α)"Πρό[σ]κληση"
β)"I.B. Visions"

2. Ετήσιο Λεύκωμα Τελειοφοίτων
"Θησαυρός"

3. Punchline


Δραστηριότητες

H M.K. διοργανώνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Πανηγύρι
Οι Μαθητικές Κοινότητες του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού διοργανώνουν κάθε χρόνο ένα τριήμερο μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Πανηγύρι.

Εξόρμηση 2019

Εξόρμηση 2018

Εξόρμηση 2017

Εξόρμηση 2016

Εξόρμηση 2015

Εξόρμηση 2013

Εξόρμηση 2012

Eξόρμηση 2011

Eξόρμηση 2010

Eξόρμηση 2009

Αντιπροσωπευτική ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να επισκεφθεί και να ενισχύσει με εκπαιδευτικό υλικό ένα σχολείο που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη ενίσχυσης. Aπώτερος στόχος της Eξόρμησης είναι η γνωριμία και η ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές μας και τους μαθητές σχολείων της Περιφέρειας.

 

Δράση Μαθητικής Κοινότητας την περίοδο των Χριστουγέννων