Γερμανικά

Στόχος του προγράμματος Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα διπλώματα στη Γερμανική Γλώσσα είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση βιβλιοθήκης κ.ά.

 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα Γερμανικά για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης  και 4ης Δημοτικού στηρίζονται στη βιωματική ενασχόληση με τη γλώσσα. Με βάση πλούσιο, πολύχρωμο υλικό και εκμεταλλευόμενοι τις γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τραγούδια,  παιχνίδια, κάρτες λεξιλογίου, παντομίμα, χειροτεχνίες, παραμύθια και κατασκευές.

 

Επίσης, έχει καταρτισθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου που θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις διπλωμάτων της Γερμανικής γλώσσας. Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

 

Α. 1ος κύκλος  Βασική βαθμίδα  FIT1 - FIT2 - B1 (J)


Διδάσκονται το λεξιλόγιο και οι βασικές δομές της Γερμανικής Γλώσσας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν με γραπτό και προφορικό λόγο σε απλές καθημερινές καταστάσεις. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1 (J).

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1(J) στην Α' ή Β' ή Γ' Γυμνασίου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

 

Β. 2ος κύκλος  Μεσαία βαθμίδα  B2(J) - C1

 

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο,διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και μελετούν γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα ενώ συνεχίζουν να εξοικειώνονται με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα B2(J) και C1 (Goethe-Institut Athen ή Osterreichisches Sprachdiplom Deutch).

 

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο,

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Β2(J) και C1 στην Γ' Γυμνασίου ή στην Α' Λυκείου, ανάλογα με το επίπεδο τους.

 

TestDaF


Ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας και Αυστρίας λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση ΤestDaF. H εξέταση TestDaF περιλαμβάνει τα επίπεδα B2(J)/C1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και Αυστρίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας, που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

 

Γ. 3ος κύκλος  Ανώτερη βαθμίδα  C2


Αφορά στην προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος C2.