Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι) (κωδικός αδείας 2304437) αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ε.Ε.Ι. και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών νομοθεσία (Ν. 4093/2012, Ν. 4415/2016, ΥΑ 219434/Α5/2016)

 

Έναρξη

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms

 

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)
  • Ηλεκτρονικά (http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms)

 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι) (κωδικός αδείας 2304437) αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ε.Ε.Ι. και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών νομοθεσία (Ν. 4093/2012, Ν. 4415/2016, ΥΑ 219434/Α5/2016)

 

 

 

Εξόφληση διδάκτρων

  • Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019.

  • Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.

    Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).

Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Αλλαγή από τον μαθητή / μαθήτρια της επιλεγείσας ημέρας παρακολούθησης  του μαθήματος  είναι δυνατή μόνον εάν  αυτό δηλωθεί εγγράφως από τον Γονέα του το αργότερο εντός των δύο (2)  πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του Προγράμματος.

 

Φοίτηση - Απουσίες

Η τακτική φοίτηση και παρακολούθηση από τους μαθητές των επιλεγέντων μαθημάτων είναι υποχρεωτική  και αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην τάξη εγκαίρως.  Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια απουσιάσει από τα πρωινά (σχολική μονάδα)  και από τα απογευματινά μαθήματα  (Κέντρο Ξένων Γλωσσών)είναι υποχρεωτική η δικαιολόγηση της απουσίας και για  τα  απογευματινά μαθήματα  στη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210 6798166 & 210 6798188).  Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός της επομένης από την απουσία εβδομάδας  από τον ίδιο τον Γονέα εγγράφως,  μέσω του μαθητή/μαθήτριας, ή   μέσω Fax: 210.6744970, ή μέσω  e-mail: fra_ger@haef.gr.

Σε  περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια χρειαστεί να απουσιάσει μόνο από το απογευματινό μάθημα (Κέντρο Ξένων Γλωσσών), για την ασφάλειά  του/της,  ο Γονέας υποχρεούται το ίδιο πρωί να ειδοποιεί  τηλεφωνικώς τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210 6798166 & 210 6798188) και να αποστέλλει  γραπτή επιβεβαίωση μέσω του μαθητή/της μαθήτριας, ή  μέσω Fax ή μέσω e-mail: fra_ger@haef.gr

 

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στα Ειδικά Προγράμματα μαθητών μας δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

Διακοπή μαθήματος

ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του  μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία και παρακρατείται το ποσό των €150. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  από την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019 εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

 

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην σελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων  (http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms/InterestedIn/FeesRegist). Το έντυπο αυτό αποτελεί προσάρτημα (Β) του Δελτίου Εγγραφής στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ε.Ε.Ι.

 

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (προσάρτημα (Α) του Δελτίου Εγγραφής), η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

 

Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

 

Επικοινωνία

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τηλέφωνα: 210.6798166, 210.6798188 και 210.6779259  Fax: 210. 6744970

E-mail: fra_ger@haef.gr

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν  Ίδρυμα, Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό