Περιγραφική Αξιολόγηση

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας θεωρεί ότι η τυπική βαθμολογική κλίμακα ( 0 – 20 ), όπως αυτή χρησιμοποιείται στα τρίμηνα και στον ετήσιο απολογισμό προόδου των μαθητών είναι αναγκαία και υποχρεωτική κατά το νόμο. Δεν αποτελεί όμως το μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο με βάση το οποίο να απεικονίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια: η γενική ακαδημαϊκή εικόνα  ενός μαθητή, οι επιμέρους επιτεύξεις του, η σταδιακή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, οι πτυχές της συναισθηματικής του νοημοσύνης, όπως αυτές εκδηλώνονται με την κοινωνική του συμπεριφορά στο Σχολείο και επηρεάζουν τη μαθησιακή του πορεία.

 Υπό αυτό το πρίσμα, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  βελτιώνει συνεχώς – το εκπαιδευτικό εργαλείο της περιγραφικής αξιολόγησης με στόχο όχι μόνον την ακριβέστερη απεικόνιση του προφίλ του κάθε μαθητή μας αλλά και την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.

 Το εργαλείο της περιγραφικής αξιολόγησης έχει πρωτίστως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Το κύριο γνώρισμά της είναι η θετική ανατροφοδότηση του μαθητή και όχι η τελική αποτίμηση της ακαδημαϊκής του επίδοσης.